وبلاگ اختصاصی عبدالرضا سپهوند
مونه سوال عروض و قافیه و نقد ادبی پیش دانشگاهی دی ماه ۸۶

 

قافیه (3نمره)

 

با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید:

نشود فاش کسی آنچه میان من و تست           تا اشارات نظر نامه رسان من و تست

 

1- 1ردیف و واژهای قافیه را مشخص نماید؟

1-2 قافیه بر مبنای کدام قاعده شکل گرفته است.؟

1-3 حروف اصلی و الحاقی را بنویسید .

 

2- بیت زیر دارای چه نوع قافیه ای است؟

جان دل و دیده منم گریه خندیده منم            یار پسندیده منم یار پسندید مرا

 

3- چرا امروز قافیه کردن(بحر و شهر) نا درست است؟

 

4- واژهای (دشت و مشت ) در چه صورتی میتوانند با هم قافیه شوند؟

 

5- صنعت ر دالقافیه را توضیح دهید؟

 

عروض ( 7 نمره )

 

1- واژه ی (سرآمد) را یک بار با حذف همزه و یک بار بدون حذف همزه تقطیع هجایی کنید.

 

2- ارکان معادل   ((u - -  u)) و   ((  -  u- - )) را بنویسید؟

 

3- نظامی(( خسرو و شیرین)) را در چه وزنی سروده است ؟

 

4- بیت زیر را تقطیع هجایی و علامت گذاری نموده، سپس تقطیع به ارکان نمایید و وزن  آن را بنویسید .

 

ترا با غیر می بینم صدایم در نمی آید             دلم می سوزد و کاری زدستم بر نمی آید

5-  اگر شاعری به جای مفتعلن  ( - u u  - )  مفعولن   ( - - - ) بیاورد از کدام اختیار شاعری استفاده است ؟ نام اختیار را بنویسید .

 

 

6 - كدام یك از اركان زیر غیر پایانی هستند ؟

3) مستفعلُ              4  )  مستفعلن           2) فعلاتن             ) مفاعلن  1

      

7- فرق اختیارات زبانی و وزنی چیست ؟

8-اگر فرمول وزنی  ( uu  - -  ، uu  - - ، u u  - -  ،  u u  -  )  باشد ، نام بحر را بنویسید

 

9- کدامیک از مصرع های زیر  شعر دوری است دو دلیل بیاورید؟

الف: بضاعت نیاوردم الا امید           ب: چندان که گفتم غم با طبیبان

 

10- مصوت بلند « ی» در چه صورت همیشه کوتاه تلفظ می شود ؟

 

11- بحر طویل چگونه شعری است ؟

 

نقد ادبی( 5 نمره )

1- نقد در لغت به معنی چیست ؟

2- چه کسانی اهمیت نقد ادبی را انکار کردند؟چرا؟

3- نقد اجتماعی چه نوع نقدی است ؟

4- کدام نوع از نقد جریان باطنی و احوال درونی شاعر و نویسنده را بیان می کند ؟

5- دو نوع از انواع نقد ادبی که مربوط به شکل ظاهری و دو نوع که مربوط به محتوای شعر هستند نام ببرید

6- در مکتب تصویر گرایی چه ویژگی هایی توصیه می شود ؟(2 مورد )

7- اگر در نقد یک شعر به بحث در مورد زندگی و روابط شاعر با معاصران او و یا تحقیق در باب اسناد و مدارک نسخه های اشعار او بپردازیم چه نوع نقدی انجام داده ایم ؟

8- موضوع شاهنامه فردوسی چیست ؟

9- چرا در شعر نظامی گاه با دشواری هایی روبرو می شویم  ؟

10- منابع اصلی مولانا در سرودن مثنوی چه بوده است ؟